به برکت وجود ایشان
50 بازدید
تاریخ ارائه : 1/13/2014 3:08:00 PM
موضوع: سایر

مرا با عشق خود درگیر کردی                              به پایم با غمت زنجیر کردی

  بدان دنیای بی تو هیچ باشد                                   دلم را از زمانه سیر کردی

 تو با رفتن به پشت ابر ایّام                                   غروب جمعه را دلگیر کردی 

یا اباصالح ادرکنی . . .