به فدای نخ آن شال سیاهت...
51 بازدید
تاریخ ارائه : 1/25/2014 1:19:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

عصريك جمعه دلگير،دلم گفت بگويم بنويسم

كه چراعشق به انسان نرسيده است؟

چرا آب به گلدان نرسيده است؟

چرالحظه باران نرسيده است؟

...وهركسي كه در اين خشكي دوران به لبش جان نرسيده است،

به ايمان نرسيده است.

وغم عشق به پايان نرسيده است.