فرهاد عابدی سقین سرا ◂ شرکت در مراسم عزادری حضرت ارباب(ع)
ایام تبلیغی ماه محرم با حضور در جمع دانشگاهیان منطقه